Giới thiệu

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

HLVN- Trong nhiệm kỳ qua, vấn đề phát triển tổ chức về cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị Quyết Đại hội III của Họ Lê Việt Nam đã đề ra. Trang Thông tin điện tử Họ Lê Việt Nam xin giới thiệu về tổ chức bộ máy của Hội đồng Họ Lê Việt Nam và Hội đồng Họ Lê các tỉnh, thành phố.

 

 

 

 

Các tin liên quan