Quy ước, quy chế hoạt động

28/10/2020

Qui ước hội đồng họ Lê Việt Nam năm 2015

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM ––––––––––––––––   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– QUI ƯỚC HỘI ĐỒNG HỌ