Hội đồng họ Lê Việt Nam

30/03/2022

HLVN – Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Đại đội trưởng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trong Chiến dịch

02/02/2022

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

HLVN- Trong nhiệm kỳ qua, vấn đề phát triển tổ chức về cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị Quyết Đại hội III của Họ