Hội đồng họ Lê Việt Nam

30/03/2022

HLVN – Trung tướng Lê Nam Phong, nguyên Đại đội trưởng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 trong Chiến dịch