Gia phả dòng họ

10/05/2021

Thần tích thần sắc Họ Lê Việt Nam

LÊ CHIÊU Tên thần: Lê Chiêu 黎招 Tên sách: Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng Bái Tức xã Trung thôn thần tích寧平省嘉遠縣雲程總拜息社中村神蹟 Kí hiệu sách: a4/16, lưu