Phát triển tổ chức

02/02/2022

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

HLVN- Trong nhiệm kỳ qua, vấn đề phát triển tổ chức về cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị Quyết Đại hội III của Họ