Kết nối dòng họ

01/11/2020

Thông báo của thường trực hội đồng họ Lê Việt Nam

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM –––––––––––––––– Số:…………/2016/HLVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội ngày……..tháng 8 năm

28/10/2020

Người kết nối Họ Lê Chương Mỹ

Cụ: Lê Đình Dụ, 79 tuổi là Trưởng Họ Lê xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội. Uỷ viên ban liên lạc họ Lê huyện Chương Mỹ. Uỷ viên Hội