Tổ chức HĐHL Việt Nam

Ban Thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

Khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023

 

TT Họ và tên Chức danh
1 Ông  Lê Văn Tam Chủ tịch
2 Ông Lê Phúc Nguyên Phó Chủ tịch thường trực
3 Bà Lê Thu Hà Phó Chủ tịch
4 Ông Lê Liên Phó Chủ tịch
5 Ông Lê Đình Đấu Phó Chủ tịch.
6 Ông Lê Năm Phó Chủ tịch
7 Ông Lê Xuân Giang Phó Chủ tịch
8 Ông Lê Duy Minh Phó Chủ tịch
9

 

Ông Lê Quang Thắng Phó Chủ tịch
10 Ông Lê Đình Bình Phó Chủ tịch
11 Ông Lê Công Minh          (HĐHL Quảng Bình) Phó Chủ tịch
12 Ông Lê Thanh Bình Phó Chủ tịch
13 Ông Lê Hồng Thắng Phó Chủ tịch
14 Ông Lê Cảnh Nhạc Phó Chủ tịch
15 Ông Lê Anh Dũng Phó Chủ tịch
16 Ông Lê Tiến Thọ Phó Chủ tịch
17 Ông Lê Văn Kiểm Phó Chủ tịch
18 Ông Lê Xuân Thảo Phó Chủ tịch
19

 

Ông Lê Trần Bình Ủy viên
20 Ông Lê Văn Nhẫn Ủy viên
21 Bà Lê Hồng Hoa Ủy viên
22 Ông Lê Quang Vĩnh Ủy viên
23 Ông Lê Ngọc Bỉnh Ủy viên
24 Ông Lê Mã Lương Ủy viên
25 Ông Lê Văn Sở Ủy viên
26 Ông Lê Quang Vĩnh

(Vĩnh Quang Lê)

Ủy viên
27 Bà Lê Thị Hà Ủy viên
28 Ông Lê Xuân Đồng Ủy viên
29 Ông Lê Công Minh           (nguyên BT Thọ Xuân) Ủy viên
30 Bà Lê Hồng Sử Ủy viên
31 Ông Lê Văn Nho Ủy viên

 

Các tin liên quan