CLB Doanh nhân họ Lê

12/10/2021

Thư gửi Doanh nhân họ Lê Việt Nam

HLVN- Kính gửi các doanh nhân, chủ doanh nghệp là con cháu, dâu rể họ Lê trong cả nước, Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, năm