Quy ước - Quy chế - Văn bản điều hành

Quy chế tạm thời câu lạc bộ doanh nghiệp doanh nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––

QUY CHẾ TẠM THỜI

CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN

HỌ LÊ VIỆT NAM

“ Đã được thông qua tại Lễ ra mắt Câu lạc bộ ngày 13/1/2018 tại Hà Nội ”

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng:

 1. Tên tiếng việt:  CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP DOANH NHÂN HỌ LÊ VIỆT NAM
 2. Tên nước ngoài: 
 3. Tên viết tắt: 
 4. Biểu tượng: Chưa có ( sẽ xác định trong Đại hội lần I )

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Lê Việt nam ( Sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ ) là tổ chức xã hội của các Doanh nghiệp Doanh nhân, công dân dòng họ Lê Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tri ân được tiên tổ, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội và làm rạng danh được dòng tộc họ Lê nói riêng và của đất nước nói chung.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Câu lạc bộ được tập hợp ban đầu do Hội đồng họ Lê Việt Nam đứng ra tổ chức, hoạt động theo hình thức tự nguyện để hướng tới việc thành lập thành Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Giai đoạn đầu thành lập Câu lạc bộ hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Câu lạc bộ xây dựng được thường trực HĐHLVN chấp thuận.

2. Trụ sở của  Câu lạc bộ tại các tỉnh đặt tại địa chỉ trụ sở của các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tại tỉnh, Trụ sở CLBDNHLVN đặt tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long; Số 99 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Phạm vi, Lĩnh vực hoạt động

 • Câu lạc bộ hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực kinh tế – xã hội.
 • Câu lạc bộ chịu sự quản lý của Hội đồng họ Lê Việt Nam, khi Câu lạc bộ được chuyển thành Hội thì sự quản lý Hội sẽ chịu sự quản lý của nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng họ Lê Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của dòng họ và pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

 • Tự nguyện, tự quản.
 • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 • Tự bảo đảm kinh phí hoạt động cho câu lạc bộ và một phần kinh phí cho hoạt động cho HĐHL Việt Nam.
 • Không vì mục đích lợi nhuận.
 • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Quy chế Câu lạc bộ.

Chương II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

 • Tuyên truyền mục đích của Câu lạc bộ.
 • Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ theo quy định của Hội đồng họ Lê Việt Nam và pháp luật.
 • Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của dòng họ Lê, của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Câu lạc Bộ, có thể tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của dòng họ của pháp luật.
 • Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật; Kiến nghị với Hội đồng họ Lê Việt Nam, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các  vấn đề liên quan tới sự phát triển Câu lạc bộ và lĩnh vực Câu lạc bộ hoạt động; Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của dòng họ Lê được pháp luật công nhận.
 •  Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiện vụ của Câu lạc bộ.
 • Được gây quỹ Câu lạc bộ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động cho Câu lạc bộ và cho một số hoạt động của Hội đồng họ Lê Việt Nam.
 • Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Nhiệm vụ

 • Chấp hành các Quy định của HĐHLVN, của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ. Tổ chức, hoạt động theo Quy chế Câu lạc bộ đã được phê duyệt. Không  lợi dụng hoạt động của Câu lạc bộ để làm phương hại đến việc tri ân tiên tổ, hướng về cội nguồn, an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dòng tộc dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Câu lạc bộ; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của câu lạc bộ nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ, góp phần xây dựng và phát triển dòng tộc họ Lê và đất nước.
 • Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Câu lạc bộ.
 • Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các Hội đồng họ Lê Việt Nam với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định HĐHLVN và của pháp luật.
 • Hóa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Câu lạc bộ theo quy định của dòng tộc của pháp luật.
 • Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Câu lạc bộ theo đúng quy định của HĐHLVN và của pháp luât.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi HĐHLVN và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

HỘI VIÊN

Điều  8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Câu lạc bộ gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

 • Hội viên chính thức: Doanh nghiệp doanh nhân, công dân dòng họ LÊ Việt Nam, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế – xã hội có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Quy chế Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ, có thể trở thành hội viên chính thức của Câu lạc bộ.
 • Hội viên liên kết: Công dân, tổ chức họ Lê Việt Nam tự nguyện gia nhập Câu lạc bộ, có thể trở thành hội viên liên kết của Câu lạc bộ.
 • Hội viên danh dự : Công dân, tổ chức họ Lê Việt Nam , các nhà tri thức, khoa học, Văn hóa, Lịch sử … có đóng góp cho dòng họ Lê Việt Nam có thể được bầu là Hội viên danh dự của Câu lạc bộ.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: Là Doanh nghiệp, Doanh nhân, công dân dòng họ Lê Việt Nam và người Việt Nam mang họ Lê.

Điều 9. Quyền của hội viên

 • Được Câu lạc bộ và HĐHLVN bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp theo quy định của dòng tộc và pháp luật.
 • Được Câu lạc bộ cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ, đươc tham gia các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức.
 • Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Câu lạc bộ theo quy định của Câu lạc bộ; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với HĐHLVN và các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Được dự Đại Hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Câu lạc bộ theo quy định của Câu lạc bộ.
 • Được giới thiệu hội viên mới.
 • Được khen thưởng theo quy định của Câu lạc bộ.
 • Được cấp thẻ hội viên.
 • Được ra khỏi Câu lạc bộ khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 • Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hôi viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Câu lạc bộ và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Câu lạc bộ.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

 • Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của HĐ họ Lê Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Quy chế, quy định của Câu lạc bộ.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Câu lạc bộ; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Câu lạc bộ phát triển vững mạnh.
 • Bảo vệ uy tín của Câu lạc bộ, không được nhân danh Câu lạc bộ trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Câu lạc bộ phân công bằng văn bản.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Câu lạc bộ.
 • Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi câu lạc bộ.

 • Người có tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức có đơn xin vào Câu lạc bộ được  ít nhất 01 (một)  hội viên chính thức giới thiệu và được Ban chấp hành Câu lạc bộ nhất trí thì trở thành hội viên chính thức của Hội.
 • Ban chấp hành Câu lạc bộ quyết định kết nạp Hội viên liên kết và Hội viên danh dự.
 • Hội viên vi phạm Điều lệ Câu lạc bộ Ban chấp hành Câu lạc bộ quyết định khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ.
 • Hội viên có đơn xin ra khỏi Câu lạc bộ. Ban chấp hành Câu lạc bộ quyết định xóa tên Hội viên.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Câu lạc bộ

 • Đại hội.
 • Ban Chấp hành.
 • Ban Thường trực.
 • Ban Kiểm tra.
 • Văn phòng, Đại diện các vùng miền, các ban chuyên môn.
 • Các tổ chức thuộc Câu lạc bộ.

Điều 13. Đại hội

 • Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội lần đầu được tổ chức khi có ít nhất là 50 hội viên của các tỉnh thành trong cả nước. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 ( năm một lần ). Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2  (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
 • Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên  1/2 ( một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.
 • Nhiệm vụ của Đại hội:
 • Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Câu lạc bộ;
 • Thảo luận và thông qua Quy chế hoặc Điều lệ; Quy chế hoặc Điều lệ (sửa đổi , bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Câu lạc bộ (nếu có);
 • Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành  và Báo cáo tài chính của Câu lạc bộ;
 • Bầu Ban Chấp hành  và Ban Kiểm tra;
 • Các nội dung khác ( nếu có);
 • Thông qua nghị quyết tại Đại hội.
 • Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
 • Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định ;
 • Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 ( một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành .

Điều 14. Ban Chấp hành Câu lạc bộ

 • Ban Chấp hành Câu lạc bộ do Đại hội bầu trong số các hội viên của Câu lạc bộ. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
 • Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Quy chế hoặc Điều lệ Câu lạc bộ, lãnh đạo mọi hoạt động của Câu lạc bộ giữa hai kỳ Đại hội;
 • Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
 • Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Câu lạc bộ;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Câu lạc bộ; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Câu lạc bộ phù hợp với quy định của Quy chế hoặc Điều lệ Câu lậc bộ và quy định của HĐHLVN và pháp luật;
 • Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường trực, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 30% so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định;
 • Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
 • Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Câu lạc bộ, tuân thủ quy định của HĐHLVN của pháp luật và Quy chế Câu lạc bộ;
 • Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 ( hai) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 30% tổng số ủy viên Ban Chấp hành;
 • Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 55% trở lên ủy viên Ban Chấp hành tham dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín .Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;
 • Các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 51% tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Câu lạc bộ.

Điều 15. Ban Thường trực Câu lạc bộ

 • Ban Thường trực Câu lạc bộ do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành ; Ban Thường trực Câu lạc bộ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường trực do Ban Chấp hành quyết định . Nhiệm kỳ của Ban Thường trực cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực:
 • Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Quy chế Câu lạc bộ; tổ chức thực hiện Nghị quyết , Quyết dịnh của Ban Chấp hành ; lãnh đạo hoạt động của Câu lạc bộ giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
 • Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
 • Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Câu lạc bộ theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Câu lạc bộ.
 • Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường trực:
 • Ban Thường trực hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của HĐHLVN, của pháp luật và Quy chế Câu lạc bộ;
 • Ban Thường vụ mỗi 03 (ba) tháng họp một lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Câu lạc bộ hoặc trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Thường trực;
 • Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có 2/3 ủy viên Ban Thường trực tham dự họp. Ban Thường trực có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường trực quyết định;
 • Các Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường trực được thông qua khi có trên 51% tổng số ủy viên Ban Thường trực dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Câu lạc bộ.

Điều 16: Thường trực Câu lạc bộ, ban thư ký

Thường trực Câu lạc bộ: Do Ban chấp hành quy định. 

Ban thư ký : Do Ban Thường trực quy định.

Điều 17: Ban Kiểm tra Câu lạc bộ

 • Ban Kiểm tra Câu lạc bộ gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Câu lạc bộ, nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, các Quy chế của Câu lạc bộ trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Câu lạc bộ, Hội viên;
 • Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chúc, hội viên, công dân gửi đến Câu lạc bộ.

     3.Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế của HĐHLVN, pháp luật và Quy chế Câu lạc bộ.

 Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ

 • Chủ tịch Câu lạc bộ là đại diện pháp nhân của Câu lạc bộ trước HĐHLVN, chịu trách nhiệm trước HĐHLVN và pháp luật về mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Chủ tịch Câu lạc bộ do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ. Tiêu chuẩn Chủ tịch Câu lạc bộ do Ban Chấp hành Câu lạc bộ quy định.
 • Nhiệm vụ , quyền hạn của Chủ tịch Câu lạc bộ:
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Câu lạc bộ;
 • Chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐHLVN ( là cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập ), cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Câu lạc bộ, trước Ban Chấp hành, Ban Thường trực Câu lạc bộ về mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định Quy chế Câu lạc bộ; Nghị quyết Đại hội; Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường trưc Câu lạc bộ;
 • Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường trực;
 • Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường trực ký các văn bản của Câu lạc bộ;
 • Khi Chủ tịch Câu lạc bộ vắng mặt, việc chỉ đạo , điều hành giải quyết công việc của Câu lạc bộ được ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Câu lạc bộ.
 1. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành câu lạc bộ. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Câu lạc bộ do Ban Chấp hành Câu lạc bộ quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Câu lạc bộ chỉ đạo, điều hành công tác của Câu lạc bộ theo sự phân công của Chủ tịch Câu lạc bộ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Câu lạc bộ và trước pháp luật về linh vực công việc được Chủ tịch Câu lạc bộ phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Câu lạc bộ phù hợp với Quy chế Câu lạc bộ và quy định của pháp luật.

Điều 19. thư ký

Thư ký Câu lạc bộ do Ban Chấp hành Câu lạc bộ quyết định.

Chương V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Câu lạc bộ

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Câu lạc bộ thực hiện theo Quyết định của HĐHLVN, quy định của pháp luật về Câu lạc bộ, nghị quyết Đại hội và các Quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Câu lạc bộ

1.Tài chính của Câu lạc bộ:

 • Nguồn thu của Câu lạc bộ:

– Lệ phí gia nhập Câu lạc bộ, hội phí hàng năm của hội viên, của các thành viên Ban Chủ nhiệm, trong đó: (i) Hội phí Hội viên: Hội phí năm thứ nhất ( tham gia lần đầu ): 1.000.000,0 VNĐ/hội viên, Hội phí hàng năm ( năm thứ 2 trở đi ): 1.500.000,0 VNĐ/hội viên; (ii) Hội phí các thành viên là Ban Chủ nhiệm sẽ có quy định riêng thống nhất trong Hội nghị lần đầu của Ban Chủ nhiệm.

– Thu từ các hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật;

– Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

– Hỗ trợ của tổ chức chính quyền gắn liền với nhiệm vụ được giao (nếu có);

– Các khoản thu hợp pháp khác;

 • Các khoản chi của Câu lạc bộ:

– Chi hoạt động thưc hiện nhiệm vụ của Câu lạc bộ và nhiệm vụ của HĐHLVN khi có sự thống nhất giữa thường trực HĐHLVN và thường trực Câu lạc bộ;

– Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc ( nếu điều kiện kinh phí cho phép );

– Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Câu lạc bộ theo quy định của Ban Chấp hành Câu lạc bộ khi có đủ kinh phí và phù hợp với quy định của pháp luật;

– Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

 1. Tài sản của Câu lạc bộ: Tài sản của Câu lạc bộ bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ. Tài sản của Câu lạc bộ được hình thành từ nguồn kinh phí của Câu lạc bộ; do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hoặc các địa phương hỗ trợ ( nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ

 • Tài chính, tài sản của Câu lạc bộ chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Câu lạc bộ và BCH Hội đồng HLVN khi có sự thống nhất của thường trực HĐHLVN và thường trực Câu lạc bộ.
 • Tài chính, tài sản của Câu lạc bộ khi chia , tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Ban Chấp hành Câu lạc bộ ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Câu lạc bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Câu lạc bộ đảm bảo sao cho tri ân được tổ tiên, rạng danh được dòng tộc họ Lê góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Chương VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng

 • Tổ chức, đơn vị thuộc Câu lạc bộ, Hội viên có thành tích xuất sắc được Câu lạc bộ khen thưởng hoặc Câu lạc bộ đề nghị Hội đồng họ Lê Việt Nam khen thưởng theo quy định của HĐHLVN và của pháp luật.
 • Ban Chấp hành Câu lạc bộ quy định cụ thể hình thức , thẩm quyền , thủ tục khen thưởng trong nội bộ Câu lạc bộ theo quy định của HĐHLVN, pháp luật và Quy chế Câu lạc bộ.

Điều 24. Kỷ luật

 • Tổ chức,đơn vị thuộc Câu lạc bộ, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm   Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ thì xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ …
 • Ban Chấp hành Câu lạc bộ quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Câu lạc bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế Câu lạc bộ.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ

Chỉ có Đại hội Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Lê Việt nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Câu lạc bộ phải được 70% số địa biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành 

 • Dự thảo Điều lệ Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Lê Việt Nam gồm 8 Chương, 26 Điều sẽ được Đại hội Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân họ Lê Việt Nam chỉnh, sửa và thông  qua trong Đại hội toàn quốc của Câu lạc bộ và có hiệu lực thi hành theo quyết định chấp thuận của Ban chấp hành Hội đồng họ Lê Việt Nam.
 • Căn cứ quy định về Câu lạc bộ và Quy chế câu lạc bộ, Ban Chấp hành Hội đồng họ Lê Việt Nam cùng Ban Chủ nhiệm CLB có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này ./. 

                                                                     

T.M CÂU LẠC BỘ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM CLBDNHLVN

Lê Quang Thắng

Các tin liên quan