Quy ước - Quy chế - Văn bản điều hành

Quy ước hoạt động

Hội đồng họ lê việt nam                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

      Hội đồng họ lê                                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

   tỉnh tuyên quang

Tuyên Quang ngày 24 tháng 4 năm 2011

Quy ước hoạt động

Chương I

Tên gọi và mục đích hoạt động

Điều I. Tên gọi: Hội đồng họ Lê tỉnh Tuyên Quang

Điều 2. Mục đích: Hội đồng họ Lê tỉnh Tuyên Quang là một tổ chức dòng họ, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết chặt chẽ, động viên giúp đỡ nhau trong đời sống tinh thần, cùng nhau sống vui sống khỏe, sống có ích cho dòng họ, cộng đồng xã hội, chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương II

Nội dung phương thức hoạt động

Điều 3: Hội đồng họ Lê hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai minh bạch, tự chủ về tài chính, tuân thủ chấp hành pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những điều của Quy ước đã được nhất trí thông qua toàn thể hội viên Hội đồng họ Lê tỉnh Tuyên Quang.

Điều 4: Các hội viên Hội đồng họ Lê tỉnh Tuyên Quang luôn hướng về nguồn cội, tri ân Tổ tiên, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ Lê, giáo dục con cháu đời đời noi gương các bậc tiền bối đã làm rạng danh dòng họ Lê qua dòng lịch sử đất nước, cùng nhau đoàn kết với nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cả nước để bảo vệ xây dựng nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.

Điều 5: Các hội viên Hội đồng họ Lê giúp nhau tìm về cội nguồn, chắp nối tộc phả, giữ gìn tôn tạo những di tích lịch sử, nhà thờ để thờ, tôn vinh văn hóa dòng họ. Kết nối giao lưu trong dòng họ với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng, linh hoạt nhằm thắt chặt tình cảm, huyết thống dòng họ Lê trong và ngoài tỉnh.

Chương III

Tổ chức Hội đồng họ Lê

Điều 6: Cơ cấu tổ chức của Hội đồng họ Lê

 • ở tỉnh có Ban thường trực Hội đồng do các thành viên của Hội đồng bầu ra.
 • ở cơ sở có các Ban Liên lạc họ Lê ( huyên xã phường hoặc từng khu vực)

Điều 7: Hội viên: Những người mang họ Lê tán thành quy ước của Hội đồng họ Lê tự nguyện xin gia nhập Hội.

 • Đóng tiền nhập hội, hội phí, tham gia các hoạt động của Hội.
 • Tích cực tuyên truyền và phát triển hội viên.
 • Thăm hỏi, giúp đỡ động viên nhau khi hội viên có việc hiếu, việc hỷ hay ốm đau
 • Hội viên khi qua đời được Hội đồng hay Ban Liên lạc và chi họ đến phúng viếng, phối hợp với địa phương tổ chức tang lễ nghiêm trang chu đáo. Khi vào viếng đeo băng tang, đọc lời tiễn biệt, tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.
 • Được quyền xin ra khỏi hội vì một lý do nào đó

Điều 8: Thường trực Hội đồng họ Lê

Số lượng ban thường trực hội đồng do hội nghị toàn thể thành viên của Hội đồng quyết định.

Ban thường trực Hội đồng họ Lê gồm có:

 • Chủ tịch
 • Các phó chủ tịch
 • Một số ủy viên
 • Nhiêm vụ và chức trách các thành viên trong Ban thường trực Hội đồng do Chủ tịch phân công
 • Nhiệm kỳ của Ban thường trực là 3 năm Trong nhiệm kỳ khi có khuyết được bổ sung các thành viên ( do Ban thường trực xem xét quyết định)
 • Hội viên Hội đồng họ Lê một năm gặp nhau 1 lần vào đầu năm mới âm lịch
 • Ban thường trực Hội đồng họp định kỳ 6 tháng 1 lần, khi cần thiết theo đề nghị của Chủ tịch, Ban thường trực có thể họp bất thường. Hội đồng họ Lê tỉnh Tuyên Quang làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, bàn bạc nhất trí theo số đông.

Chương IV

Quỹ của Hội đồng họ Lê

Điềi 9. Quỹ của Hội đồng họ Lê do hội viên đóng góp.

 • Vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ, tài trợ. Hội đồng họ Lê tỉnh thu để chi các công việc của họ và điều tiết về cho các Ban Liên lạc huyện, xã, phường…( nếu có khả năng)
 • Hội viên khi vào Hội đóng tiền chân quỹ là 100.000 đồng.
 • Hội viên đóng hội phí 5.000 đồng/tháng ( 60.000 đồng /năm)
 • Tiền hội phí trích 30% nộp lên Hội đồng tỉnh để nộp lên quỹ Hội đồng họ Lê Việt Nam.
 • Số tiền hội phí 70% để lại các chi hội cơ sở chi vào việc thăm hỏi, ốm đau,, mừng thọ các cụ cao niên từ 80 tuổi trở lên, phúng viếng hội viên, tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, khen thưởng khuyến học…( mức chi cho từng việc do Chi hội bàn quyết định. Hết năm báo cáo về Hội đồng họ Lê tỉnh.
 • Việc chi quỹ hội phải được ghi chép đầy đủ, có kế toán, thủ quỹ, Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực Hội duyệt bảo đảm công khai, minh bạch, rõ ràng.

Chương V

Khen thưởng và kỷ luật

Điều 10. Các hội viên, con của hội viên khi có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, được Nhà nước phong tặng các danh hiệu như giáo sư, tiến sỹ, anh hùng…các lĩnh vực của thời kỳ đổi mới sẽ được các Ban Liên lạc và các chi họ hoặc đề nghị Hội đồng họ Lê Việt Nam, Hội đồng họ Lê tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Điều 11:   Hội viên nào không có ý thức xây dựng Hội, gây mất đoàn kết nội bộ, không nộp hội phí hoặc vi phạm pháp luật về chính trị, hình sự phải sử lý thì xóa tên trong danh sách Hội.

Chương VI

Điều khoản thi hành

Điều 12. những điều quy ước trên đây sẽ được bổ sung hoàn thiện qua kinh nghiệm hoạt động thực tế. Viêc sửa đổi bổ sung Quy ước do hội nghị hội viên Hội đồng họ Lê tỉnh quyết định.

Điều 13.   Quy ước Hội động họ Lê tỉnh Tuyên Quang có 6 chương 13 điều đã được thông qua tại hội nghị hội viên Hội dồng họ Lê ngày 24 tháng 4 năm 2011 và có liệu lực thi hành kể từ ngày ký

T/M Hội đồng họ Lê tỉnh Tuyên Quang

Chủ tịch

 

Lê Danh Nhung

Các tin liên quan