01/11/2020

Thông báo của thường trực hội đồng họ Lê Việt Nam

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM –––––––––––––––– Số:…………/2016/HLVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội ngày……..tháng 8 năm

29/10/2020

Dòng họ và hoạt động dòng họ

– Thời gian qua, Hội đồng họ Lê Việt Nam có đề nghị xin đóng góp ý kiến bổ sung sửa đổi Quy ước và Quy định của Hội đồng