01/11/2020

Thông báo của thường trực hội đồng họ Lê Việt Nam

HỘI ĐỒNG HỌ LÊ VIỆT NAM –––––––––––––––– Số:…………/2016/HLVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội ngày……..tháng 8 năm